Terapihjälp & behandling

Att lida, innebär inte att man måste vara sjuk eller ha en diagnos. Men i Sverige får man ingen terapihjälp om man saknar diagnos. Man får ingen terapihjälp ”bara” för att man lider. Lidandet är ett symtom på att något är fel. Stress är symtom på bristande återhämtning. Tar man inte hand om kroppens symtom, kommer man ådra sig stora problem med tiden!

Sjukvården behandlar sällan symtom. Symtom ger ingen diagnos, det gör endast diagnoskriterier. Det finns många orsaker bakom lidande. Det kan många gånger vara symtom från barndomen eller från något under vår uppväxt som gjorde det omöjligt för oss att ta ”vuxenansvar” över vårt liv och vårt lidande.  ”Visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle annars våren tveka” – skriver Karin Boye. Det gör ont att växa. Utan växtvärk, kan vi inte växa. Vi kan inte uppskatta livet om vi inte lär oss acceptera och hantera dess lidande.

Vad som är sjukvårdens uppgift eller inte, kan diskuteras. Men ett är säkert. Hur ett samhälle tar hand om dem behövande, säger mer om samhället än dem behövande.

Internetbaserad terapi – Är en billig terapihjälp.  Idag har vi en stor fördel av att kunna använda internet. En viktig aspekt, är att försäkra sig om att behandlingen är professionell och framtagen genom forskning och beprövad erfarenhet. Fördelen är att den ofta är gratis och kan tillämpas under individuella tidsramar. Det finns även e-terapi, som både erbjuder hjälp till självkostnadspris (som inte är subventionerad av landstinget, den är alltså privat) samt inom landstinget (högkostnadskort).

Mindler – e-terapi inom landstinget. Ladda ner appen och boka en tid till psykolog. (Under 20 år -gratis, kräver bank iD, (högkostnadskort gäller).

IT terapi – SAHA / Stress & hälsoråd,  (Gratis KBT på nätet).

I Stockholm (SLL) finns bra ADHDbehandling, som jag  kan rekommendera:
internetpsykiatri (SLL)  

Internet Terapi för olika problem – Här kan du läsa om- och anmäla dig till kommande studier.

I Sverige har Karolinska Institutet en egen enhet specialiserad inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Denna enhet heter KIND och bedriver forskning och utveckling inom området med samarbete med Stockholms BUP mottagningar, några av Sveriges ledande experter jobbar här.

Landstingsbaserad hjälp: Vårdtillgänglighet & utbud är baserat på vilket landsting du tillhör.
Vårdguiden når du via 1177 och där kan du söka upp ditt landsting.

För Barn och ungdomar

Ungdomsmottagningarna kan du få hjälp. BUP kan också hjälpa dig, men se till att du får någon som du kan anförtro alla dina funderingar till! Det är ingen vits att gå till någon om du inte känner fullt förtroende för den personen. Skolkuratorn kan du vända dig till om du behöver prata. Skolsköterskan kan ge dig råd om vart du ska vända dig!

Terapihjälp – Hinder och svårigheter

Idag är det svårt att få hjälp inom psykiatrin. Vården har fastnat i ett diagnostiskt paradigm (ett övergripande perspektiv som ser sjukdomstillstånd baserade på diagnosmanualen i ICD-10 / DSM-V), vilket omöjliggör förmågan att ”se” hela människan bakom. (Sjukvården i Sverige, subventionerar bara ”tillstånd” som finns i diagnosmanualen. – Det innebär inte att det inte finns andra förklaringar!) Samma sak gäller när vi söker hjälp, försök förstå att bakom varje titel finns en människa, med både styrkor och begränsningar. Bara för att någon besitter en titel, innebär inte att den personen kan hjälpa dig, även om han/hon/hen hade velat.

💡Det är inte alltid du som är problemet, när det föreligger ett systemfel i samhället. Men det ger inte dig ”rätten” att bli symtomen på problemet och på så vis skada dig själv. Du är värd att få må bra!

Det är helt förklarligt om du reagerar negativt, men det hjälper dig inte! Öppna din nyfikenhet och leta efter lösningar!

Höj din röst och medverka till förändring!

Först när du  ”accepterat” lidandet som en villkorslös del av livet, kan du göra som jag, försöka att få andra att lyssna på dig och försöka jobba för förändring! Det är ingen som lyssnar på någon som ”skriker”, speciellt om han/hon/hen inte är 100% i den positionen i samhället. Vilket tyvärr, ingen kan vara som lider.

I lidandet måste vi få rätt hjälp och stöd att hitta vad det är, inom oss själva, som kan hjälpa oss upp igen. Det gör vi inte genom att påtala ”fel” som ligger utanför oss själva. All vår tid, energi och resurser måste riktas inåt. När vi är i lidandet känner vi oss ensamma, men det finns andra som lidit före oss. Spar dina krafter, låt dem ”plöja” vägen för dig, tills du själv är bättre rustad att bidra till förändring. För jag är övertygad om, att det inte kan fortlöpa som det gör nu inom psykiatrin. Slutligen får du här en länk om du behöver ” klaga på vården”.

Psykolog

Att gå och prata med någon är inte samma sak som att gå i psykoterapi. En psykolog är en person som har kunskaper i att sätta diagnoser. En psykolog kan ha olika inriktningar och jobba med olika saker. Ordet ”psykolog”, säger inte något om, ifall personen med titeln, kan hjälpa just dig med vad du behöver. Psykologer kan även vara utbildad till psykoterapeut. En psykolog kan ge behandlingar men aldrig psykoterapi, så länge denne inte samtidigt är utbildad till psykoterapeut.

Psykoterapeut

En psykoterapeut är utbildad i att behandla och att bearbeta vårt ”innersta” / psyke. En psykoterapeut har kunskaper i vad som får oss att må dåligt och vad vi själva måste jobba med för att må bättre. En psykoterapeut riktar inte in sig på diagnoser, utan ser hela dig. En psykoterapeut har gått en vidareutbildning till psykoterapeut och kan vara sjuksköterska, socionom, läkare, psykolog, kurator  mm. Psykoterapeuter får aldrig ställa diagnoser. OBS! Bara för att någon är psykoterapeut, innebär inte att den personen är ”rätt” för dig och kan hjälpa dig med dina problem!

Kurator

En kurator är utbildad i samtalsmetodik. En kurator får inte ge behandlingar. En kurator kan stötta i ekonomiska frågor och fungera som en samordnare till andra kontakter inom t ex. kommunen. En kurator kan på sin höjd fungera som ett samtalsstöd. En kurator är utbildad till socionom.

Psykiatriker

Är en vidareutbildad specialistläkare som jobbar med psykiatri (läran om psykiatriska sjukdomar). Han är utbildad i att se människan utifrån olika sjukdomstillstånd. Psykiatrikern intresserar sig för medicinska behandlingar och kan skriva ut mediciner på recept. Mediciner kan aldrig ”lösa” orsaken till att lidandet uppstår i psyket. Man bör främst se mediciner för vad det är, en sista utväg, och absolut aldrig som en helhetslösning på psykisk ohälsa. Många psykiatriker är fantastiska människor, och trots att dem ”bara” är läkare, kan vissa vara förmögna att förklara, hur du kan få rätt hjälp och inte endast vara ett föremål för medicinering. Alltför ofta är psykiatriker tyvärr indoktrinerade i sitt medicinska paradigm (det ”perspektiv” de får med sig i sin utbildning). Vilket gör dem upptagna med att ”se” det de tror är ditt problem. Ingen annan människa kan veta svaret på ditt psykiska lidande, än du själv! Glöm aldrig bort att frivilligvård ska ske i samförstånd med dig!

VARNING❗ Läkare har begränsade förutsättningar att lösa dina inre mysterier, under den begränsade besökstid som landstinget erbjuder!

Behandlare (inom psykiatrin)

En behandlare är oftast en mentalskötare eller sjuksköterska, ordet till trots. En titel som alltså inte ska förväxlas eller förknippas med förmågan att kunna utföra en egentlig behandling. En behandlare har inte någon form av ”formell” kompetens att kunna ge varken psykoterapi eller annan specifik terapiform som just du kanske behöver. Oftast kanske en behandlare kan erbjuda samtalsstöd eller läkemedelsuppföljning. Så som längd, vikt och blodtryckskontroller, om du står på ADHD medicin.

Psykiatrin i Sverige – Socialstyrelsens riktlinjer

🆘 Att komma till psykiatrin idag, är ingen garanti för att få terapihjälp. Många är inte medvetna om detta, och tror att det kanske räcker med ett samtalsstöd.

Tyvärr, har Socialstyrelsen (SoS) beslutat att inskränka terapiformer för personer med depression och ångest. Ärendet har överklagats till Förvaltningsrätten. SvD skriver bl.a. så här:

”I överklagandet påpekas att Socialstyrelsen prioriterar psykofarmaka, elchock och beteendeterapi medan psykodynamisk terapi inte rekommenderas alls. En grund för överklagandet, är att riktlinjerna har genomslagskraft som styrmedel i vården. Det är nämligen avsikten med nationella riktlinjer.”

”Sverige är ett litet land, men kan vi verkligen inte bättre än så här? Nu har Förvaltningsrätten (målnummer 1289-18) svarat att Socialstyrelsens nationella riktlinjer inte behöver följas. Det beror på att de ”enbart utgör rekommendationer”. Därför kan de inte överklagas.
För psykiatrin i Sverige är det nog säkrast att hoppa över Socialstyrelsens nya riktlinjer, och rätta sig efter Förvaltningsrätten. För om man skulle följa de nya riktlinjerna så blir möjligheterna till individanpassad psykiatrisk vård rejält reducerade. Det strider mot patientlagen. Sen har vi det där med jävet… Det här var nog sammantaget inte vad Socialstyrelsen väntat sig.”
SvD Susanna Popova, 27 Jan, 2018.

Psykoterapi som terapihjälp

🔘Psykoterapicentrum.- sök psykoterapeut
🔘Psykologiguiden – sök psykolog
🔘Ahum – hitta rätt psykolog
🔘BlueCall. – apptjänst
Om psykoterapi. – olika metoder. ℹ Om skillnaden mellan terapeuter och psykologer.

Terapihjälp- Hitta rätt samtalsstöd

Thomas Sekelius som lidit av självskadebeteende och ätstörningar, berättar om hur det fungerar på BUP:

🔘 Hur hittar man rätt hjälp?

🔘 Hitta rätt samtalsstöd, 4 steg:

🔘 🇬🇧 50 varningstecken – Ifrågasätt terapeutens behjälplighet:

DU HAR RÄTT ATT BYTA TERAPEUT OM DU KÄNNER ATT NI INTE ”KLICKAR”!
SPECIALISTBEHANDLINGAR

Traumabehandling

Varför är det så viktigt att behandla ett komplext trauma? Till skillnad från ADHD, kan man inte bota ett komplext trauma med KBT. I den här artikel kan du läsa om Trauma Resiliency Model: A New Somatic Therapy for Treating Trauma. Behandligen består av nio färdigheter, som personen kan använda för självreglering och till att lugna nervsystemet. En av färdigheterna går ut på att lära sig teknik för att känna sig trygg, utom fara. En annan innebär att att lära sig att observera sina kroppsliga signaler, på ett icke dömande vis. Se videon om ”Havening”. Artikel om Biofeedback och att lugna ner Amygdala. Läs den här artikeln om att läka skam och trauma. KonstTerapi eller SkrivTerapi kan utgöra en viktig del i bearbetningsprocessen. Läs mer om skrivterapi här.

Olika typer av traumabehandlingar

Olika Ex på  traumabehandlingar är; EMDR – (ögonrörelser / Eye Movement DR)
EFT (EmotionalTrainingTechniques), TAPPING pressure terapi,• TTT (TraumaTappingTeknik), •Havening Techniques (HT / ADT – Amygdala desensilisering). •CMT (Compassionate Mind Training) •MSC (Mindfull Self- Compassion) •Hypnos -• Polyvagal Teorin (Stephen Porges) •SESomaticExperiencing (Peter Levine) •Konst terapi -•SPARCS -(Structured Psychotherapy for Adolescents Responding to Chronic Stress)-•TFT– (Traumafokuserad Terapi –TF)•TMO – (Trauma Medveten Omsorg) •Brain Waves Alpha/Theta Protocols – Deep State training for trauma resolution with eyes closed.•Biofeedback •

ADHD behandling och terapihjälp

DBT baserad Psykoterapi för vuxna med ADHD innehåller b la dessa övningar; Medveten närvaro, BeteendeanalysMålformuleringsblad,  ”Läkemedel hjälper endast drygt hälften av vuxna med ADHD, och det finns en växande efterfrågan på kompletterande evidensbaserade behandlingsmetoder. Psykoterapeutiska och andra icke-farmakologiska behandlingar rekommenderas som komplement i flera länders nationella riktlinjer avseende ADHD. ” I REGIONALT VÅRDPROGRAM kan du läsa mer kring behandlingsrekommendationer. KBT- gruppbehandling vid ADHD enligt Safren. GEARS – Känsloregleringsbehandling i grupp för vuxna med ADHD. Patient- och närståendeutbildning – PNU.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ADHD information och Stress & Trauma – Tips, ideér, inspiration

Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.